fbpx

Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze Członków AZZ – 25 czerwca 2022 roku (sobota)                                                                                                                                                                                           Do

                                                                                                                                                                                           Członków

                                                                                                                                                                                           Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

K O M U N I K A T  – Z A W I A D O M I E N I E

            Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej uprzejmie informuje, iż uchwałą w dniu 14 maja 2022 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na dzień 25 czerwca 2022 roku (sobota)

 • w pierwszym terminie o godz. 9:45,
 • w drugim terminie o godz. 10:00,  

w siedzibie AZZ, Lotnisko Mokre 115 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków AZZ.
 2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta  Zgromadzenia.
 3. Objecie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Zgromadzenia:
 • Mandatowej,
 • Uchwał i Wniosków,
 1. Ogłoszenie protokołu Komisji Mandatowej.
 2. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ważności Walnego Zgromadzenia Członków AZZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zmian statutowych.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie raportu z działalności statutowej, pracy zarządu i sytuacji formalno-prawnej AZZ za rok rozliczeniowy 2021.
 5. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 6. Przedstawienie protokołu z działalności Sądu koleżeńskiego
 7. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego AZZ za rok rozliczeniowy 2021.
 8. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe AZZ.
 9. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały z zebranych wniosków i propozycji uchwał zgłaszanych przez członków Walnego Zgromadzenia, dyskusja, podjęcie uchwał.
 10. Zamknięcie obrad.                                           

                                                                                                                                                                                      Z lotniczym pozdrowieniem

                                                                                            Zarząd AZZ