fbpx

Regulamin

REGULAMIN WYKONYWANIA LOTÓW WIDOKOWYCH ORAZ SKOKÓW SPADOCHRONOWYCH W TANDEMIE
(dalej: „REGULAMIN”)

 

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa wzajemne obowiązki Operatora i Pasażera w zakresie wykonania usługi lotu widokowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Na cele Regulaminu przyjmowane są niniejsze definicje:
a) Dowódca – pilot dowódca wyznaczony przez upoważnioną osobę Operatora na konkretny lot.
b) Lądowisko – obiekt wpisany do Ewidencji lądowisk prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
c) Lot widokowy – lot zapoznawczy w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) nr 379/2014 z 7 kwietnia 2014 r., tj. lot odpłatny, w którym start i lądowanie odbywają się w tym samym miejscu.
d) Skok spadochronowy w tandemie- skok zapoznawczy z instruktorem
e) Lotnisko – obiekt wpisany do Rejestru lotnisk cywilnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
f) Nabywca Vouchera – osoba dokonująca zakupu Vouchera niebędąca jednocześnie Pasażerem.
g) Operator – Aeroklub Ziemi Zamojskiej, Mokre 115, 22 – 400 Zamość, wpisany do rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS 0000062988, NIP: 922-100-78-96.
h) Pasażer – każda osoba, która na podstawie zakupionego Vouchera lub uprawnienia wynikającego z innego stosunku prawnego (np. umowy z innym podmiotem) jest uprawniona do odbycia lotu w charakterze pasażera.
i) Voucher – wydrukowane potwierdzenie zakupu usługi Lotu widokowego.
3. Każdy Pasażer jest zobowiązany przestrzegać postanowienia Regulaminu.
4. Operator wykonuje Loty widokowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580, dalej: „Prawo lotnicze”) a także przepisami rozporządzenia (UE) nr 379/2014 oraz rozporządzenia (UE) nr 965/2012 z 5 października 2012 r.
5. Operator może wykonywać starty i lądowania z lotnisk i lądowisk.
6. Operator przestrzega zasad wykonywania lotów określonych w Regulaminie.

 

§ 2.
Rezerwacja i sprzedaż Vouchera
1. Zakup Vouchera może nastąpić bezpośrednio u Operatora jak również u autoryzowanego podmiotu pośredniczącego, który jest związany odpowiednią umową z Operatorem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych podmiotów, które nie mają jego autoryzacji oraz nie są związane z nim umowami na obsługę sprzedaży Voucherów.
2. Sprzedaż Vouchera następuje w momencie płatności za wybrany wariant oferty przedstawionej przez Operatora.
3. Sprzedaż Vouchera może odbyć się w drodze:
a) Płatności bezpośrednio u Operatora w kasie lub na podany przez niego rachunek bankowy,
b) Płatności w elektronicznym systemie sprzedaży tj. Przelewy24,
c) Płatności u autoryzowanego przez Operatora pośrednika.
4. Dowodem sprzedaży jest otrzymanie potwierdzenia zaksięgowania płatności lub samego Vouchera w wersji papierowej albo elektronicznej.
5. Koszt dostawy Vouchera ponosi Operator.

 

§ 3.
Realizacja Vouchera
1. Ważny Voucher uprawnia pasażera do odbycia Lotu widokowego/ skoku zapoznawczego w tandemie w ramach działalności Operatora, na zasadach określonych w ofercie i na Voucherze.
2. Voucher jest ważny, jeżeli w systemie Operatora widnieje jako opłacony i nie został wcześniej wykorzystany. Voucher traci swoją ważność w przypadku odwołania lub rezygnacji z Lotu widokowego z naruszeniem postanowień Regulaminu.
3. Voucher obejmuje rodzaj Lotu widokowego/ skoku w tandemie wskazanego w ofercie. Voucher jest realizowany na okaziciela. W przypadku, kiedy nabywca Vouchera nie będzie Pasażerem, nabywca jest zobowiązany do przekazania treści obowiązków wynikających z Regulaminu Pasażerowi.
4. Voucher jest ważny 12 miesięcy od dnia zakupu. Po upływie ważności Vouchera Operator nie jest zobowiązany do realizacji jakichkolwiek świadczeń na rzecz Pasażera, a Pasażerowi nie przysługują żadne roszenia wobec Operator w związku z wykonaniem Lotu widokowego/ skoku w tandemie.
5. Pasażer może zarezerwować termin Lotu widokowego po wcześniejszym kontakcie z Operatorem na dane kontaktowe wskazane na Voucherze. Termin wykonania Lotu widokowego będzie uzależniony od warunków atmosferycznych a także możliwości operacyjnych i technicznych Operatora.

 

§ 4.
Zmiana terminu i odwołanie Lotów widokowych
1. Pasażer może odwołać umówiony Lot widokowy/ skok w tandemie najpóźniej 5 dni przed umówionym dniem. Zachowanie wskazanego terminu uprawnia Pasażera do dokonania zmiany terminu Lotu widokowego, przy czym zmiana może nastąpić nie więcej niż 2 razy.
2. Odwołanie Lotu widokowego/ skoku w tandemie po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 4 lub niestawienie się na umówiony termin bez odwołania jest równoznaczne ze zrealizowaniem Vouchera.
3. Operator może odwołać Lot widokowy/ skok w tandemie z powodu:
a) Niekorzystnych warunków meteorologicznych,
b) Usterki technicznej,
c) Niedyspozycji osób wymaganych do realizacji Lotu widokowego,
d) Innych okoliczności wpływających negatywnie na poziom bezpieczeństwa, m.in. zmian w strukturze przestrzeni powietrznej, braku dostępności wybranego lotniska lub lądowiska.
4. Operator może odwołać Lot widokowy/ skok w tandemie z innych ważnych przyczyn, które nie wpływają na poziom bezpieczeństwa operacji lotniczej ale są związane z przedmiotem działalności Operatora.
5. Odwołanie Lotu widokowego/ skoku w tandemie w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 obliguje Operatora do wyznaczenia nowego terminu Lotu widokowego/ skoku w tandemie. Nowy termin zostanie ustalony z Pasażerem indywidualnie, lub opublikowany zostanie kalendarz dostępnych terminów na stronie internetowej Operatora.
6. W przypadku odwołania i zmiany terminu Lotu widokowego/ skoku w tandemie z powodów wskazanych w ust. 3 i 4, Operator nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).
7. Operator może odwołać Lot widokowy/ skok w tandemie z powodu naruszenia postanowień Regulaminu przez Pasażera, w szczególności określonych w § 8 i § 9. W takim przypadku Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Pasażera a Voucher uważa się za zrealizowany.
8. Sposoby zmiany terminów lotów/ skoków, które wykonywane będą na zlecenie innych podmiotów zostaną określone w tej umowie.

 

§ 5.
Organizacja Lotów widokowych
1. Loty widokowe/ skoki zapoznawcze w tandemie są organizowane na lotniskach i lądowiskach, które mają nawierzchnię i długość drogi startowej (rozbiegu) pozwalającą na wykonanie startu zgodnie z instrukcją użytkowania w locie statku powietrznego.
2. Start i lądowanie odbywają się na tym samym lotnisku lub lądowisku, za wyjątkiem lądowań awaryjnych i sytuacji nieprzewidzianych, związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej.
3. Organizacja Lotów widokowych oraz skoków musi być uzgodniona z innymi podmiotami wykonującymi operacje lotnicze, a na Lotnisku dodatkowo z jego zarządzającym.
4. Długość lotu podana na Voucherze jest orientacyjna i zależy m.in. od warunków atmosferycznych. W przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczej Dowódca ma prawo podjąć decyzję o lądowaniu przed upływem wskazanego na Voucherze czasu lotu. Ewentualne powtórzenie lotu zależy od decyzji Operatora, podjętej w oparciu o panujące warunki meteorologiczne.
5. Pasażer jest zobowiązany do stawienia się w umówionym miejscu odbycia Lotu widokowego/ skoku w tandemie co najmniej 30 min przed umówioną godziną startu. Przekroczenie czasu 30 min przed umówioną godziną startu może uzasadnić odmowę wykonania Lotu widokowego/ skoku w tandemie w danym dniu, bez konsekwencji finansowych po stronie Operatora.
6. Osoba wskazana przez Operatora udziela Pasażerowi instrukcji z zakresu:
a) Sposobu wykonania lotu, zachowania się w powietrzu i w kabinie statku powietrznego,
b) Materiałów zakazanych do wniesienia na pokład statku powietrznego,
c) Zasad zachowania się w sytuacji niebezpieczeństwa,
d) Poruszania się po płycie lotniska/lądowiska,
e) Innych zagadnień związanych z bezpieczeństwem operacji lotniczej.
7. Pasażer musi podać swoją aktualną wagę, a w przypadku polecenia Dowódcy poddać się ważeniu w celu możliwości obliczenia arkuszu masy i wyważenia. W przypadku przekroczenia ograniczeń załadunku statku powietrznego Dowódca odmawia wykonania lotu a Operator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Dopuszczalna waga Pasażera to:
a) Dla samolotu 100 kg;
b) Dla szybowca 100 kg.
c) Dla spadochronu tandemowego 100 kg
8. Pasażer może poruszać się po płycie lotniska tylko pod nadzorem osoby wskazanej przez Operatora.
9. Od momentu zajęcia miejsca w statku powietrznym do czasu jego opuszczenia po zakończonym locie, Pasażer ma obowiązek bezwzględnego wykonywania wszystkich poleceń Dowódcy. W czasie kołowania na start a także startu, lotu i lądowania, Dowódca jest osobą uprawnioną do podejmowania każdej decyzji związanej z wykonaniem lotu lub jego zakończeniem.
10. Po lądowaniu Pasażer może opuścić statek powietrzny tylko po jego zatrzymaniu i udzieleniu zgody przez Dowódcę. Pasażer schodzi z lotniska pod nadzorem osoby wskazanej przez Operatora.

 

§ 6.
Zasady wykonywania Lotów widokowych oraz skoków
1. Lotów widokowych/ skoków spadochronowych nie wykonuje się:
a) Przy widzialności mniejszej niż 700 m lub w chmurach,
b) Wcześniej niż 30 min przed wschodem słońca i później niż 30 min po zachodzie,
c) Nad zwartą zabudową miast, osiedli i siedzib ludzkich lub nad zgromadzeniem osób na otwartym powietrzu na wysokości mniejszej niż 300 m (1000 ft) AGL,
d) Nad terenami innymi niż wymienione w lit. c) nie mniej niż 150 m (500 ft) AGL,
e) Nad miastami o liczbie mieszkańców:
• 25 000-50 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,
• 50 000-100 000 – nie niżej niż 1000 m AMSL,
• Powyżej 100 000 – nie niżej niż 1500 m AMSL,
• Nad m.st. Warszawa – nie niżej niż 2000 m AMSL.
2. Ograniczenia określone w ust. 1 lit. c)-e) nie obowiązują w odniesieniu do startu i lądowania samolotu.
3. W czasie Lotu widokowego pełną władzę i decyzyjność ma Dowódca.

 

§ 7.
Bezpieczeństwo Lotów widokowych oraz skoków spadochronowych
1. Pasażer w czasie Lotu widokowego musi być zapięty w pasy bezpieczeństwa.
2. Przed rozpoczęciem Lotu widokowego Pasażer lub prawny opiekun Pasażera, jeśli Pasażer jest osobą niepełnoletnią, składa Dowódcy albo Operatorowi pisemne oświadczenie o charakterze udziału w locie, zawierające jednocześnie potwierdzenie zapoznania się Regulaminem.
3. W czasie Lotu widokowego/ skoku w tandemie w sytuacji zagrożenia, Dowódca może odstąpić od określonych procedur jeżeli wymagają tego okoliczności i ma to zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Obejmuje to również możliwość skrócenia lotu z przyczyn uzasadniających bezpieczeństwo operacji lotniczej. W takiej sytuacji Pasażerowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, jednak w szczególnych wypadkach Operator może podjąć decyzje o powtórzeniu lotu.

 

§ 8.
Obowiązki i zachowanie pasażera
1. Pasażer ma obowiązek stosowania się do poleceń Dowódcy.
2. Pasażer nie może dotykać żadnych urządzeń w samolocie/szybowcu ani w inny sposób wpływać na czynności Dowódcy.
3. Dowódca ma prawo odmówić zabrania Pasażera znajdującego się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Pasażer nie może na lotnisku/lądowisku palić papierosów ani innych wyrobów tytoniowych.
4. Pasażer musi przed Lotem widokowym/ skokiem w tandemie podać Dowódcy aktualną wagę oraz informacje o stanie zdrowia (nadciśnienie, padaczka, choroby serca, choroby psychiczne itp.).
5. Dopuszczalne jest zabranie na Lot widokowy aparatu/kamery/telefonu, przy czym przedmioty te nie mogą utrudniać wykonywania czynności Dowódcy. O możliwości utrudniania wykonywania czynności decyduje tylko Dowódca. Za pozostawione poza samolotem przedmioty Operator nie bierze odpowiedzialności.
6. W przypadku naruszenia przepisów określonych w ust. 1-5 Dowódca może odmówić wykonania operacji lotniczej lub lądować wcześniej niż było to planowane.
7. Pasażer ma obowiązek podania swoich danych osobowych osobie wskazanej przez Operatora. Pasażer ma obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń Dowódcy oraz osób wskazanych przez Operatora do obsługi klientów.
8. Osoby niepełnoletnie mogą odbyć Lot widokowy/ skok w tandemie tylko po okazaniu pisemnej zgody co najmniej jednego opiekuna prawnego lub w jego obecności. Dzieci do ukończenia 13 roku życia muszą być pod opieką co najmniej jednego opiekuna prawnego.

 

§ 9.
Odpowiedzialność Pasażera
1. Pasażer jest odpowiedzialny za każdą szkodę, którą spowodował swoim zachowaniem podczas obecności na lotnisku/lądowisku i w statku powietrznym, jeżeli szkoda powstała w związku z naruszeniem Regulaminu przez Pasażera.
2. Pasażer jest odpowiedzialny za szkodę, jaką poniósł Operator w wyniku wcześniejszego lądowania zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu. Jeżeli zachowanie Pasażera miało miejsce przed startem, Dowódca odmawia wykonania lotu a Voucher uważa się za zrealizowany, bez prawa do ponownego umówienia terminu.
3. W przypadku braku poinformowania Pasażera o obowiązkach wynikających z Regulaminu zgodnie z § 3 ust. 3, za szkody razem z Pasażerem odpowiada solidarnie nabywca Vouchera.

 

§ 10.
Odpowiedzialność Operatora
1. Operator jest odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie operacji lotniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:
a) Wykonanie operacji sprawnym statkiem technicznym,
b) Wyznaczeniem na Dowódcę osoby z odpowiednimi uprawnieniami, licencjami lotniczymi, ważnymi badaniami lekarskimi i odpowiednim doświadczeniem,
c) Niewykonanie Lotu widokowego/skoku w tandemie w przypadku niekorzystnych prognoz meteorologicznych,
d) Korzystanie z Lotnisk lub Lądowisk dopuszczonych do operacji lotniczych.
2. Operator jest odpowiedzialny za realizację Lotu widokowego w umówionym terminie, z uwzględnieniem postanowień określonych w § 3 ust. 4 Regulaminu.
3. Operator odpowiada za wstępne przeszkolenie Pasażera w zakresie zachowania na pokładzie statku powietrznego.
4. Operator odpowiada za umieszczenie w widocznych miejscach listy materiałów zabronionych do wnoszenia na pokład statku powietrznego.
5. Operator odpowiada za organizację ruchu Pasażera po lotnisku. W każdym przypadku Pasażer ma obowiązek wykonywania poleceń i instrukcji osób wskazanych przez Operatora.
6. Operator nie odpowiada za niezrealizowanie Lotu widokowego/ skoku w tandemie, jeżeli doszło do niego z przyczyn niezależnych od Operatora. Za przyczyny niezależne od Operatora uważane są w szczególności warunki meteorologiczne, usterki techniczne statków powietrznych lub maszyn obsługujących statki powietrzne, niedyspozycje Dowódcy itp.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 6 strony uzgodnią dodatkowy termin wykonania Lotu widokowego, przy czym Operator nie jest zobowiązany do ponoszenia dodatkowych kosztów (zakwaterowanie, pokrycie kosztów przejazdu itp.).

 

§ 11.
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Operator.
2. Operator przetwarza następujące rodzaje danych: dane osobowe, dane kontaktowe, waga Pasażera.
3. Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia organizacji Lotów widokowych/ skoków w tandemie oraz obliczania masy i wyważenia statku powietrznego.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest NCO.POL.100 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012.
5. Dane mogą być przechowywane przez okres 3 lat po zakończeniu Lotu widokowego.
6. Pasażer ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przy czym nie dotyczy to przetwarzania na cele wykonania Lotu widokowego/ skoku w tandemie.

 

§ 12.
Odstąpienie od Umowy
1. W każdym wypadku, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, jeżeli Voucher nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, Nabywca Vouchera lub Pasażer może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Vouchera bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Operatora.
2. Odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Po otrzymaniu pisemnego odstąpienia od Umowy, Operator zwróci Nabywcy Vouchera środki na rachunek bankowy wskazany na odstąpieniu.

 

§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Regulamin jest integralną częścią umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego/ skoku spadochronowego w tandemie.
2. Pasażer dokonując zakupu Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu. W przypadku zakupu Vouchera przez osobę inną niż Pasażer (nabywca Vouchera), ta osoba jest zobowiązana do przekazania Pasażerowi informacji o zobowiązaniach wynikających z Regulaminu.
3. W przypadkach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w pierwszej kolejności przepisy regulujące działalność lotniczą, następnie przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Sądem właściwym dla sporów mogących wyniknąć ze stosowania Regulaminu u umowy o świadczenie usługi Lotu widokowego lub skoku spadochronowego w tandemie będzie sąd miejscowo właściwy dla Operatora.