Do Członków 

                                                                                                          Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

 

K O M U N I K A T  - Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej uprzejmie informuje, iż uchwałą w dniu 24 kwietnia 2020 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawcze Członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na dzień 30 maja 2020 roku (sobota) 

 • w pierwszym terminie o godz. 9:45, 
 • w drugim terminie o godz. 10:00,

w siedzibie AZZ, Lotnisko Mokre 115 z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków AZZ.
 2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta  Zgromadzenia.
 3. Objecie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Zgromadzenia:
 5. Mandatowej,
 6. Uchwał i Wniosków,
 7. Ogłoszenie protokołu Komisji Mandatowej.
 8. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ważności Walnego Zgromadzenia Członków AZZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zmian statutowych.
 9. Przyjęcie porządku obrad. 
 10. Przedstawienie raportu z działalności statutowej, zarządu i sytuacji formalno-prawnej AZZ za rok rozliczeniowy 2019.
 11. Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej.
 12. Przedstawienie protokołu z działalności Sądu koleżeńskiego
 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego AZZ za rok rozliczeniowy 2019.
 14. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe AZZ.
 15. Głosowanie nad uchwałą dot. funduszu specjalnego przeznaczenia.
 16. Przedstawienie i omówienie zmian statutowych AZZ.
 17. Głosowanie nad uchwałą zatwierdzającą zmiany statutowe AZZ
 18. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały z zebranych wniosków i propozycji uchwał zgłaszanych przez członków Walnego Zgromadzenia, dyskusja, podjęcie uchwał.
 19. Zamknięcie obrad.                                            

                                                                                    

                                                                                                                     Z lotniczym pozdrowieniem

                                      Zarząd AZZ

 

 
     

 

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …