Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

18 luty 2015
Autor :  

Załącznik do uchwały nr 4/01/2015 z dnia 03 stycznia 2015 r.

Do
Członków
Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

KOMUNIKAT - ZAWIADOMIENIE

Zarząd Aeroklubu Ziemi Zamojskiej uprzejmie informuje, iż uchwałą w dniu 03 stycznia 2015 roku, zwołuje Walne Zgromadzenie Zwyczajne Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Aeroklubu Ziemi Zamojskiej na dzień 21 lutego 2015 roku (sobota) w pierwszym terminie o godz. 10:00, a w drugim terminie o godz. 10:15 w siedzibie AZZ, Lotnisko Mokre 115 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków AZZ – powitanie uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu AZZ.
2. Wybór przewodniczącego oraz protokolanta  Zgromadzenia.
3. Objecie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Zgromadzenia:

  • Mandatowej,
  • Uchwał i Wniosków,
  • Skrutacyjnej.

5. Ogłoszenie protokołu Komisji Mandatowej.
6. Stwierdzenie przez Przewodniczącego Zgromadzenia ważności Walnego Zgromadzenia Członków AZZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przyjecie porządku obrad.
8. Wystąpienie – sprawozdanie Prezesa Zarządu AZZ oraz Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej AZZ i Sądu Koleżeńskiego.
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań organów reprezentacyjnych stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwał, w tym:

  • w sprawie wprowadzenia zmian statutu Aeroklubu Ziemi Zamojskiej
  • w sprawie określenia priorytetów stanowiących koncepcję rozwoju Aeroklubu Ziemi Zamojskiej

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przez Walne liczby członków władz statutowych stowarzyszenia: Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
12. Zgłaszanie kandydatów na członków Zarządu.
13. Głosowanie na kandydatów na członków Zarządu.
14. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wybranego składu Zarządu.
15. Wybranie reprezentacji Zarządu – prezesa, v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika.
16. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
17. Głosowanie na kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej.
18. Sprawozdanie  Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru składu Komisji Rewizyjnej.
19. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
20. Zgłaszanie kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
21. Głosowanie na kandydatów na członków Sądu Koleżeńskiego.
22. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru składu Sądu Koleżeńskiego.
23. Wybór przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.
24. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków projektu uchwały z zebranych wniosków i propozycji uchwał zgłaszanych przez członków Walnego Zgromadzenia, dyskusja, podjęcie uchwały.
25. Informacje bieżące.
26. Zamknięcie obrad.

Załączniki:

Z lotniczym pozdrowieniem
Zarząd AZZ

Kontakt

Aeroklub Ziemi Zamojskiej
Mokre 115, 22-400 Zamość
tel. 84 616 92 59

Bank i numer konta

Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta 89 1240 2816 1111 0000 4015 2707

Konto Sekcji Spadochronowej:
Bank PeKaO S.A. o/Zamość
Nr konta: 32 1240 2816 1111 0010 7415 6758

SMS Zgłoszenie zdarzenia
Nasza strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu poprawy funkcjonalności oraz w celach statystycznych. Czytaj więcej …